Certyfikat
REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO
„KODY RABATOWE ZA POLECENIA”
DLA KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO EKOITALIA.PL
1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.Organizatorem Programu Partnerskiego jest URSZULA ŚWIDER prowadząca działalność gospodarczą pod firmą QEMME URSZULA ŚWIDER wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Os. Sienkiewicza 19/7, 32-020 Wieliczka, NIP 6831481749, REGON 356319912, adres poczty elektronicznej: bok@ekoitalia.pl.
1.2.Niniejszy Program Partnerski skierowany jest do Klientów Sklepu Internetowego Organizatora będących konsumentami.
1.3.Program Partnerski organizowany jest w Sklepie Internetowym Organizatora dostępnym pod adresem http://ekoitalia.pl/.
2.DEFINICJE:
2.1.Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego i która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Programie Partnerskim.
  2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  3. ORGANIZATOR, SPRZEDAWCA, ADMINISTRATOR – URSZULA ŚWIDER prowadząca działalność gospodarczą pod firmą QEMME URSZULA ŚWIDER wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Os. Sienkiewicza 19/7, 32-020 Wieliczka, NIP 6831481749, REGON 356319912, adres poczty elektronicznej: bok@ekoitalia.pl.
  4. PRODUKT – rzecz lub usługa dostępna w Sklepie Internetowym Organizatora.
  5. PROGRAM PARTNERSKI – program partnerski dla Klientów Sklepu Internetowego organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu Partnerskiego.
  7. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem internetowym http://ekoitalia.pl/, w którym organizowany jest niniejszy Program Partnerski.
3.WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM
3.1.Uczestnikiem Programu Partnerskiego może być Klient. Udział w Programie Partnerskim jest dobrowolny.
3.2.Warunkiem udziału w Programie Partnerskim jest posiadanie przez Klienta elektronicznego konta w Sklepie Internetowym oraz zalogowanie się na nie podczas składania zamówienia za pomocą formularza zamówienia w Sklepie Internetowym.
3.3.Klient może przystąpić do Programu Partnerskiego dokonując pierwszego zakupu Produktów w Sklepie Internetowym za pomocą formularza zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym. Po dokonaniu zakupów w ramach konta Klienta w Sklepie Internetowym aktywowana jest możliwość korzystania z Programu Partnerskiego (w zakładce „Program Partnerski”).
3.4.Klient może rozpocząć korzystanie z Programu Partnerskiego poprzez wskazanie w zakładce jego konta w Sklepie Internetowym „Program Partnerski” imienia, nazwiska i adresu poczty elektronicznej znajomego (maksymalnie 5 znajomych w jednym czasie), któremu Klient poleca Sklep Internetowy Organizatora. Z chwilą zaakceptowania przez Klienta podanych przez niego danych, znajomemu zostaje wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres zaproszenie do dokonania zakupów w Sklepie Internetowym.
3.5.Klient uczestniczący w Programie Partnerskim obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klient obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@ekoitalia.pl lub też pisemnie na adres: Os. Sienkiewicza 19/7, 32-020 Wieliczka.
4.WARUNKI PROGRAMU PARTNERSKIEGO
4.1.Program Partnerski obowiązuje przez czas nieokreślony.
4.2.Klientowi biorącemu udział w Programie Partnerskim przyznawany jest za każdego poleconego znajomego, który następnie dokona zakupów w Sklepie Internetowym za pomocą formularza zamówienia wraz ze wskazaniem Klienta jako osoby polecającej (poprzez podanie jego adresu poczty elektronicznej w polu „Adres e-mail polecającego”) jednorazowy kod rabatowy w wysokości 10 % - w przypadku zakupów dokonanych przez poleconego znajomego do dnia 31 października 2016 r., a następnie w wysokości 7 %.
4.3.Warunkiem przyznania kodu rabatowego Klientowi jest uprzednie utworzenie przez poleconego przez niego znajomego elektronicznego konta w Sklepie Internetowym na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta wraz ze wskazaniem Klienta jako osoby polecającej (poprzez podanie jego adresu poczty elektronicznej w polu „Adres e-mail polecającego”) oraz zalogowanie się na nie podczas składania zamówienia za pomocą formularza zamówienia w Sklepie Internetowym.
4.4.Kod rabatowy uprawnia Klienta do otrzymania jednorazowego rabatu na kolejne zakupy w Sklepie Internetowym w wysokości 10 % wartości umowy sprzedaży Produktów (do wartości umowy sprzedaży nie wlicza się kosztów dostawy - rabat nie ma do nich zastosowania). Skorzystanie z rabatu nie jest uzależnione od wartości umowy sprzedaży.
4.5.Ważność każdego kodu rabatowego wynosi 12 miesięcy od dnia jego otrzymania.
4.6.Aby zrealizować kod rabatowy należy w trakcie składania zamówienia za pomocą formularza zamówienia w Sklepie Internetowym, w polu „Kupony?” wpisać otrzymany kod oraz kliknąć pole „Tak”.
4.7.Kody rabatowe nie łączą się ze sobą i z innymi promocjami w Sklepie Internetowym.
4.8.Kod rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę, a jedynie uprawnia Klienta do otrzymania jednorazowego rabatu.
4.9.Po zawarciu umowy sprzedaży Produktu przez poleconego znajomego Organizator odnotowuje przyznanie kodu rabatowego Klientowi w jego koncie Klienta w Sklepie Internetowym. Poza możliwością samodzielnego sprawdzenia ilości posiadanych kodów rabatowych ramach konta Klienta, Klient jest uprawniony także w każdej chwili uzyskać od Organizatora informację o ilości posiadanych kodów rabatowych – w tym celu Klient może kontaktować się z Organizatorem w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@ekoitalia.pl lub też pisemnie na adres: Os. Sienkiewicza 19/7, 32-020 Wieliczka.
5.DANE OSOBOWE
5.1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu Partnerskiego skutkuje odmową udziału w nim.
5.2.Celem zbierania danych osobowych Klienta przez Administratora jest realizacja Programu Partnerskiego.
5.3.Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.
5.4.Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.5.W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: bok@ekoitalia.pl albo pisemnie na adres Administratora: Os. Sienkiewicza 19/7, 32-020 Wieliczka.
6.WARUNKI REZYGNACJI I WYPOWIEDZENIA PROGRAMU PARTNERSKIEGO
6.1.Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Partnerskim poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@ekoitalia.pl lub też pisemnie na adres: Os. Sienkiewicza 19/7, 32-020 Wieliczka. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
7.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
7.1.Reklamacje związane z Programem Partnerskim Klient może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@ekoitalia.pl lub też pisemnie na adres: Os. Sienkiewicza 19/7, 32-020 Wieliczka.
7.2.Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
7.3.Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1.Prawem właściwym dla Programu partnerskiego jest prawo polskie i język polski.
8.2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.